انرژی و کیمیای ویرا

شرکت ما در یک نگاه


شرکت انرژی و کیمیای ویرا با ارج نهادن بر خدمات مهندسین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و باور بر لزوم توسعه زیرساخت انرژی کشور با رعایت اقتصاد طرح ها و رقابت پذیری واحدهای تولیدی احداث شده، پا به عرصه مهندسی صناعع نفت و گاز و پتروشیمی گذاشته است. اعتقاد راسخ ما به قابلیت های مدیریت مهندسی طرح ها در به صرفه نمودن پروژه های نفتی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که به روز نمودن و بومی کردن معیارهای طرح ها تنها راه رقابت پذیر بودن آنها می باشد. این شرکت به اصول دانش بنیان در فعالیت های خود معتقد بوده و اطمینان دارد که همواره راه حل های مناسب دانش بنیان جهت بهبود کمی و کیفی اجرای پروژه ها وجود دارد