درباره ما

این شرکت در تاریخ 97/8/28 با سرمایه اولیه ده میلیو ن ریال تآسیس گردید. موضوع شرکت بررسی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انجام طراحی پایهه و تفصیلی و نظارت بر طرح ها و نیز مدیریت پروژه(MC (می باشد.
شرکت انرژی و کیمیای ویرا تا کنون موفق به عقد هفت فقره قهرار داد بها شهرکت ههای پتروشهیمی شیمی بافت، پترو پیمان دانا، شرکت پاالیش میعانات گهازی ددیهش ونهوبی ، شهرکت نفهت ایرانهول، شرکت پتروپاالیش انتخاب واسک و شرکت راژان پترو فردیند شده است. دخرین قهرارداد بهه صهورت مشارکت با شرکت راژان پتروفردیند در زمینه مطالعات مفهومی و تهیه مدارک مناقصه مهندسی پایهه و تفصیلی برای ساخت واحد تولید پترولیوم کک در دست اقدام برای شروع کار می باشد.
در دغاز فعالیت، شرکت بیشتر به معرفی خود و ارزیهابی بهازار پرداختهه و ده هها ولسهه بها مشهتریان مختلف وهت دشنائی با نیازهای بازار و عقد قرار داد همکاری برگزار نمود که حاصل دنها قراردادههای مختلف مهندسی در سال های بعد بود.
در وهت افزایش کارائی هیئت مدیره، در سال ،1399 عضو ودید با تخصص امورمالی و نیز مهندسی به هیئت مدیره ملحق گردید. مجددأ در سال جاری دو تن از خبرگان صنعت نفت به جمع هیئت مدیره خواهند پیوست.
امیدو ار هستیم با ترکیب ودید اعضا و همکاری و پشتیبانی کارشناسان و مدیران صنعت نفت و نیز به کارگیری افراد متخصص و فعال پروژه ها را پیش برده و در اورای طرح های مختلف نفت و گهاز و پتروشیمی، سهم مناسبی در دینده اقتصادی کشور داشته باشیم.